روزی روزگاری در متوسطه دوم سراج

پرورش متوسطه دوم دبیرستان

نگاه مدرسه سراج در مقطع متوسطه دوم آماده کردن دانش آموزان برای دوران پیش رو یعنی زندگی اجتماعی آن ها می باشد. برای این مهم مدرسه به دنبال ایجاد توانایی های علمی و شغلی متناسب با شرایط روز می باشد.

همچنین آموزش مهارت های زندگی برای تشکیل خانواده و داشتن زندگی موفق از ضرورت های مهم این بازه می باشد.

رسیدن به این دورنما نیازمند هدف گذاری دقیق در این سن می باشد لذا مدرسه خود را ملزم به دو هدف مهم می داند. اولین هدف ایجاد استقلال فکری برای تک تک دانش آموختگان می باشد و در کنار این مهم هدف دوم تقویت قدرت انتخاب و تصمیم گیری آن ها می باشد.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری