روزی روزگاری در متوسطه اول سراج

تربیت متوسطه راهنمایی

مقطع متوسطه ی اول به عنوان مقطع میانی و حساسی شناخته می شود که در پی یاری دانش آموزان برای عبور موفق از مقطع کودکی به دوران نوجوانی می باشد. مدرسه سراج برای بهتر ایفا کردن نقش خود رد این مقطع دو هدف اصلی پیش روی خود تعریف کرده است. مهم ترین هدف در این مقطع پرورش دانش آموزان می باشد در این فرآیند دانش آموزان نیازمند شناخت صحیح از خود می باشندلذا هدف دوم در این مقطع افزایش سطح شناخت فردی می باشد.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری