روزی روزگاری در پیش دبستانی سراج

پیش دبستانی آمادگی پرورش

در نگاه موسسه سراج یکی از اصلی ترین مهم ترین مقاطع اثرگذاری وتربیتی زمان پیش دبستانی می باشد . پیش دبستانی به عنوان اولین مواجهه ی کودک با مدرسه از حساسیت قابل توجهی برخوردار است. به همین جهت با بهره گیری از منابع علمی و تجربی سند پیش دبستانی سراج تدوین گردیده است. هدف اصلی موسسه در مقطع پیش دبستانی تقویت حس کنجکاوی و روحیه ی پرسشگری و همچنین رشد چندجانبه در حوزه های یادگیری می باشد. رویکرد آموزشی در این مقطع به صورت مشارکتی و غیرمستقیم می باشد و بهترین ابزار این هدف استفاده از طرح چالش های عمومی در قالب پروژه و حل آن می باشد .

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری