روزی روزگاری در دبستان سراج

تربیت ابتدایی شروع

دوران دبستان اصلی ترین دوران دوازده سال تحصیلات عمومی می باشد و به همین جهت از حسّاسیّت و اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. این دوره در ایجاد نگاه دانش آموز به مدرسه و تحصیل بسیار اثرگذار می باشد. مدرسه سراج در کنار اهداف عمومی تعریف شده برای این دوره سنی ، دو هدف مهم برای خود ترسیم کرده است اولین هدف مهم کسب شایستگی های پایه می باشد به این معنی که در زمینه های مختلف زمینه های رشد و نمو برای دانش آموزان ایجاد شود دومین هدف ارتقای سلامت روان می باشد زیرا معتقدیم تا در این موضوع به حد مطلوبی دست پیدا نکنیم اهداف ثانویه به نقطه انتهایی خود نخواهند رسید.

برای بررسی این سیر تربیتی و آموزشی مناسب مدرسه از چارچوب معلم راهنمایی برخوردار است تا این اهداف در هر سنی متناسب با خصوصیات رشدی و فردی رصد و پیگیری شود.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری